تعبئة الموارد المالية وإدارتها

جميع الإيرادات على مدى 6 سنوات: 4.235.744.613,40 درهم

2016

443.822.146,45 درهم

2017

528.507.350,63 درهم

2018

681.936.312,64 درهم

2019

855.019.810,45 درهم

2020

755.661.009,29 درهم

2021

970.797.983,94 درهم

التكاليف الوظيفية

0 %
السنة: 2016
582.595.95,72 درهم
0 %
السنة: 2017
78.222.790,30 درهم
0 %
السنة: 2018
65.137.846,27 درهم
0 %
السنة: 2019
68.223.646,34 درهم
0 %
السنة: 2020
51.960.023,23 درهم
0 %
السنة: 2021
49.056.050,85 درهم

مصاريف المعدات

مجموع نفقات المعدات على مدى السنوات 6: 2.540.928.214.,4 درهم

2016

224.524.696,98 درهم

2017

353.863.900,89درهم

2018

386.706.494,00 درهم

2019

396.228.860,82 درهم

2020

577.654.916,63 درهم

2021

601.949.344,82 درهم

la répartition des dépenses de fonctionnement

0 %
Administration génerale
165.882.135,50 DHS
0 %
Domaine des affaires sociales
99.532.361,36 DHS
0 %
Domaine de soutien
56.389.405,00 DHS